Ośrodki korekcji wad postawy ciała

Bardzo istotnym celem Programu jest utworzenie międzyszkolnych ośrodków korekcji wad postawy ciała. Szkolny system zajęć gimnastyki korekcyjnej jak i opieka poradni rehabilitacyjnych wydaje się niewystarczająca, dlatego istnieje potrzeba powołania w każdej gminie województwa opolskiego międzyszkolnego ośrodka korekcji tworzonego na terenie szkoły lub w bliskim sąsiedztwie szkoły, w sali gimnastycznej lub innym miejscu do tego celu zaadaptowanym. W ośrodku powinien być zatrudniony fizjoterapeuta posiadający odpowiednie przygotowanie w kierunku diagnostyki i korekcji wad postawy. Ośrodek byłby wyposażony w profesjonalny sprzęt wraz z programem terapeutycznym pozwalającym na realizację procesu usprawniania w oparciu o wytyczne zawarte w Programie przeciwdziałania wadom postawy ciała. Przyjmuje się, że ośrodek objąłby opieką w gminie ok. 100 dzieci. Celem powołania ośrodka jest zapewnienie diagnostyki postawy ciała, zwiększenie dostępności do działań leczniczych dzieci wymagających specjalistycznej opieki fizjoterapeutycznej, upowszechnienie uczestnictwa dzieci w ćwiczeniach leczniczych, szerzenie edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem kształtowania się prawidłowej postawy ciała. Wśród działań podejmowanych w takim ośrodku znalazłaby się diagnostyka funkcjonalna i dokładna metryczna ocena nieprawidłowości w postawie ciała, monitorowanie stanu postawy ciała i osiągniętych efektów, w przypadku pogorszenia stanu postawy kierowanie na konsultację specjalistyczną lekarską, kwalifikacja dzieci do odpowiednich grup ćwiczeniowych, prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z wykrytymi wadami postawy ciała (kręgosłupa, klatki piersiowej oraz kończyn dolnych i stóp), opracowywanie ćwiczeń do wykonywania w domu, instruktaż dla rodziców i nauczycieli w czasie lekcji otwartych, prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej.


Oprócz prowadzonych działań diagnostycznych, w ośrodku prowadzone byłoby usprawnianie obejmujące korygowanie istniejących wad, zapobieganie ich pogłębianiu się, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym uczniów, zwiększanie aktywności i sprawności motorycznej dzieci z nadwagą, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy i prawidłowego obciążania stóp, zwiększenie świadomości i wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów o wadach postawy, ich przyczynach, skutkach i możliwościach leczenia.

W obszarze profilaktyki w ośrodku odbywałyby się spotkania z rodzicami informujące o stanie postawy ciała dziecka, pokazowe zajęcia ruchowe, szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego, pielęgniarek i lekarzy,  prelekcje na temat żywienia czy właściwego doboru tornistrów, prowadzenie monitoringu efektów realizowanych ćwiczeń.

Ośrodki stanowiłyby ważne ogniwo w procesie przeciwdziałania i korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży, dlatego ich tworzenie należy do celów priorytetowych Programu.

 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości