Harmonogram

  1. Harmonogram działań wojewódzkich związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – rok szkolny 2013/2014
  2. Harmonogram działań obligatoryjnych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – rok szkolny 2013/2014
  3. Harmonogram działań wspierających (fakultatywnych) związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – rok szkolny 2013/2014
 
  1. Działania wojewódzkie związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – rok szkolny 2012/2013
  2. Działania wspierające (fakultatywne) związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – rok szkolny 2012/2013
  3. Obligatoryjne działania szkół w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim – rok szkolny 2012/2013 

Harmonogram działań

 

L.p.

Działanie

Termin[1]

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Przypomnienie celów, założeń
i procedury Programu podczas narad dyrektorów szkół
i placówek oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Opolskim Kuratorem Oświaty

25 – 27 sierpnia 2009r.

KO

 

2

Rekrutacja nowych realizatorów Programu – zebranie deklaracji, wyznaczenie szkolnych i samorządowych koordynatorów

do końca września

KO, OCZP

 

3

Spotkanie inaugurujące II edycję Programu dla szkolnych i samorządowych koordynatorów

12 października 2009r.

sygnatariusze Porozumienia

W programie spotkania m.in. szczegółowe omówienie harmonogramu działań na rok szkolny 2009/2010

4

II edycja konkursu na scenariusz zebrania
z rodzicami oraz lekcji wychowawczej lub  zajęć wychowania fizycznego poświęconych tematyce profilaktyki wad postawy ciała

do końca września 2009r.

KO, OCZP

Każda szkoła lub placówka realizująca Program obligatoryjnie przedkłada co najmniej jedną pracę konkursową zgodnie z regulaminem

5

Aktualizacja bazy danych realizatorów Programu

do końca września 2009r.

KO, OCZP

 

6

Spotkanie dla wizytatorów – prezentacja Programu i harmonogramu jego realizacji
w roku szkolnym 2009/2010

wrzesień 2009r.

KO

 

7

Kampania w mediach lokalnych promująca Program oraz wszelkie działania na rzecz przeciwdziałania wadom postawy ciała

na bieżąco

sygnatariusze Porozumienia

W miarę zaangażowania partnerów kampania prowadzona będzie systematycznie przez cały rok szkolny

8

Sporządzenie przez pielęgniarkę informacji:

- dla wychowawcy: lista uczniów
z problemami zdrowotnymi;

- dla nauczyciela wf: lista uczniów
z określoną grupą na zajęcia wychowania fizycznego i występującymi problemami zdrowotnymi;

- dla realizatora gimnastyki korekcyjnej: lista uczniów skierowanych przez lekarza poz;

- dla fizjoterapeuty: lista uczniów, którym lekarz poz zalecił ćwiczenia pod kierunkiem fizjoterapeuty

- dla dyrektora szkoły – informacja
o indywidualnych potrzebach zdrowotnych uczniów

 

wrzesień

(aktualizacja na bieżąco)

pielęgniarki

Informacje o problemach zdrowotnych uczniów pielęgniarka czerpie
z dokumentacji medycznej uczniów.
Po przeprowadzeniu testów przesiewowych u uczniów, którzy podlegają badaniom w danym roku szkolnym, uaktualnia informacje. Podobnie, jeśli chodzi o uczniów, którzy rozpoczynają naukę w pierwszej klasie. Informacja o tych uczniach zostanie opracowana po przeprowadzeniu badań przesiewowych zgodnie z zakresem
i terminami wykonywania testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich (Rozp. MZ 2007.282.2814 z późn. zm. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami).

9

Opracowanie raportu o potrzebach zdrowotnych uczniów przez dyrektora szkoły oraz strategii przeciwdziałania wadom postawy ciała jako części programu profilaktyki i promocji zdrowia

do 30 września

dyrektorzy szkół we współpracy z koordynatorami

Dyrektorzy wiedzę niezbędną do opracowania tego raportu czerpią ze sprawozdania opracowanego przez pielęgniarki medycyny szkolnej
i przekazanego przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego.

10

Przekazanie raportu organowi prowadzącemu

do 15 października

dyrektorzy szkół

 

11

Inauguracja I edycji Konkursu „Tornister na Wagę Zdrowia” – wprowadzenie systemu punktów, które staną się podstawą do ubiegania się o certyfikat

początek października 2009r.

KO, OCZP

Punkty będą zbierane przez cały rok szkolny, a finał I edycji konkursu połączony z przyznaniem certyfikatów nastąpi w czerwcu 2010r.

Adresatami spotkania są dyrektorzy szkół.

12

Krok I Procedury – Spotkania informacyjne z rodzicami w szkołach i placówkach realizujących Program

I dekada października

dyrektorzy szkół, koordynatorzy

W spotkaniach powinny brać udział pielęgniarki medycyny szkolnej oraz na zaproszenie dyrektorów szkół lub koordynatorów mogą wziąć udział specjaliści z zakresu profilaktyki
i leczenia wad postawy

13

Konferencja dla pielęgniarek medycyny szkolnej

koniec października 2009r.

OCZP

 

14

Krok II Procedury – przygotowanie do badań przesiewowych

zgodnie
z zakresem
i terminami wykonywania testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich (Rozp. MZ 2007.282.2814 z późn. zm. w sprawie zakresu
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami).

pielęgniarki medycyny szkolnej

 

15

Krok III Procedury – wykonanie badań przesiewowych, założenie dodatkowej dokumentacji opisanej w Programie

pielęgniarki medycyny szkolnej

Dyrektorzy szkół będą monitorować terminowość wykonywania zadań

16

Krok IV Procedury – przekazanie dokumentacji rodzicom

wychowawcy lub pielęgniarki

 

17

Krok V Procedury – wypełnianie dokumentacji przez rodziców

rodzice

 

18

Krok VI Procedury – profilaktyczne badanie lekarskie dziecka

rodzice, lekarze poz

 

19

Krok VII Procedury – zwrot dokumentacji do pielęgniarki medycyny szkolnej

rodzice, pielęgniarki, wychowawcy

 

20

Spotkanie dla samorządowych koordynatorów

listopad

KO, OCZP

 

21

Spotkania zorganizowane przez samorządowych koordynatorów dla szkolnych koordynatorów Programu

listopad

samorządowi koordynatorzy

 

22

Semestralna ewaluacja działań wynikających z Programu

styczeń

KO, OCZP

Ewaluacja zostanie przeprowadzona między innymi na podstawie analizy arkuszy diagnostycznych

23

Monitorowanie realizacji Programu
w wybranych szkołach i placówkach

na bieżąco

KO, OCZP

Wizyty w wybranych szkołach lub placówkach, spotkania
z samorządowymi koordynatorami, ocena poprawności realizacji Programu

24

Funkcjonowanie grup interwencyjnych
i podejmowanie innych działań

na bieżąco

dyrektorzy, samorządowi koordynatorzy

Realizacja strategii przeciwdziałania wadom postawy ciała jako części programu profilaktyki
i promocji zdrowia

25

Certyfikacja szkół i placówek modelowo realizujących Program

początek czerwca

sygnatariusze Porozumienia

 

 

 

 

26

Spotkanie podsumowujące realizację Programu w mijającym roku szkolnym

czerwiec

sygnatariusze Porozumienia

Wręczenie certyfikatów

27

Roczne podsumowanie i ewaluacja Programu

czerwiec – sierpień

KO, OCZP

Wnioski, uwagi i komentarze pozwolą zmodyfikować Program

Opracowanie:

Liliana Bisowska – Kuratorium Oświaty w Opolu

Anna Porębska – OUW OCZP


1 Większość z terminów określono z uwzględnieniem cyklicznej realizacji Programu w kolejnych latach szkolnych. W niektórych przypadkach wskazano jednak konkretny termin realizacji działania w roku szkolnym 2009/2010.

 

Szkolne dni związane z realizacją Programu w roku szkolnym 2009/2010

 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości