Procedura Programu

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA WADOM POSTAWY CIAŁA U DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Krok I – Spotkanie informacyjne z rodzicami na początku roku szkolnego z udziałem pielęgniarki medycyny szkolnej.
 2. Krok II – Przygotowanie do badań przesiewowych.
 3. Krok III – Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę medycyny szkolnej.
 4. Krok IV – Pielęgniarka lub wychowawca dostarcza rodzicom Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia wraz z Opisem zaburzeń postawy ciała.
 5. Krok V – Zadanie rodziców.
 6. Krok VI – Profilaktyczne badanie lekarskie dziecka w obecności rodziców.
 7. Krok VII – Zwrot Karty do pielęgniarki szkolnej.
 8. Krok VIII – Postępowanie pielęgniarki po zakończonym profilaktycznym badaniu ucznia.
 9. Krok IX – Opracowanie przez dyrektora działań na rzecz przeciwdziałania wadom postawy ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup interwencyjnych oraz zajęć wf z uwzględnieniem zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wf.
 10. Krok X – Uruchomienie grup interwencyjnych.
 11. Krok XI – Roczna ewaluacja Programu.OPIS POSZCZEGÓLNYCH KROKÓW PROCEDURY

Krok I
Spotkanie informacyjne z rodzicami na początku roku szkolnego z udziałem pielęgniarki medycyny szkolnej .


Zakres informacji przekazanych rodzicom:

 • Omówienie problemu wad postawy ciała występujących u dzieci i młodzieży oraz uświadomienie wagi problemu i okoliczności sprzyjających powstawaniu zaburzeń w postawie ciała – informacja o programie i rozdanie materiałów informacyjnych.
 • Uświadomienie rodzicom, że ich rolą, biorąc pod uwagę dobro dziecka, jest dokładne informowanie pielęgniarki i wychowawcy klasy o stanie zdrowia dziecka, o problemach zdrowotnych w rodzinie.
 • Poinformowanie rodziców o zakresie i terminach badań przesiewowych wykonywanych przez pielęgniarkę szkolną u uczniów oraz zwrócenie uwagi na konieczność dokładnego i skrupulatnego wypełniania Karty profilaktycznego badania lekarskiego dziecka w części przeznaczonej dla rodziców.
 • Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z pochopnie wystawianych zwolnień dziecka z zajęć wychowania fizycznego.
 • Zebranie od rodziców informacji dotyczącej: telefonu kontaktowego, PESEL dziecka, zgody rodzica na działania związane z objęciem dziecka programem opieki profilaktycznej w zakresie wad postawy ciała.


Krok II

Przygotowanie do badań przesiewowych

 • Pielęgniarka przygotowuje dokumentację medyczną ucznia.
 • Przekazuje Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia wychowawcy klasy, w której przeprowadza się testy przesiewowe.
 • Wychowawca wypełnia Kartę w części przeznaczonej dla niego i oddaje pielęgniarce.


Krok III
Badania przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę medycyny szkolnej.

 • Pielęgniarka wykonuje testy przesiewowe u uczniów zgodnie ze Standardami i metodyką pracy pielęgniarki szkolnej, między innymi wykrywa zaburzenia w zakresie układu ruchu, tj.:
  - boczne skrzywienie kręgosłupa,
  - nadmierna kifoza piersiowa,
  - koślawość kolan i podudzi
  - stopy płasko-koślawe.
 • Wpisuje wyniki testów do Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia.
 • Do Karty dziecka, u którego pielęgniarka wykryła zaburzenie w postawie ciała, dołącza dodatkową dokumentację Opis zaburzeń postawy ciała .Krok IV
Pielęgniarka lub wychowawca dostarcza rodzicom Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia wraz z Opisem zaburzeń postawy ciała

 • Pielęgniarka osobiście lub poprzez wychowawcę dostarcza rodzicom Karty wraz z Opisem zaburzeń postawy ciała na spotkaniu zorganizowanym wspólnie z wychowawcą klasy lub poprzez dziecko.
 • Pielęgniarka informuje rodziców o:
  - sposobie wypełnienia przez nich Karty oraz o obowiązku rodziców, wynikającym z ich odpowiedzialności za dziecko, dotyczącym wizyty z dzieckiem u lekarza poz, który wykona u dziecka profilaktyczne badanie lekarskie, a wyniki wpisze w odpowiednie miejsce w Karcie.
  - terminie wykonania ww. badania i obowiązku oddania pielęgniarce w pełni wypełnionej Karty.
  - problemie zdrowotnym dziecka i dalszym postępowaniu w tym zakresie – w indywidualnych rozmowach.


Krok V

Zadanie rodziców

 • Rodzice uzupełniają Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia w miejscu dla nich przeznaczonym.
 • Rodzice udają się do swojego lekarza poz, w terminie zaleconym przez pielęgniarkę szkolną.
 • Rodzice przekazują lekarzowi Kartę wraz z Opisem.


Krok VI

Profilaktyczne badanie lekarskie dziecka w obecności rodziców.

 • Lekarz po zbadaniu dziecka diagnozuje problemy zdrowotne.
 • Informuje rodziców o problemach zdrowotnych dziecka, określa dalsze postępowanie dla dziecka, uświadamia rodziców o potrzebie wspólnego zaangażowania się w działania mające przywrócić właściwą postawę ciała i wyjaśnia wydane zalecenia:
  - w stosunku do dziecka chorego – wydaje skierowanie do specjalisty;
  - w stosunku do dziecka z problemami w zakresie postawy ciała zaleca:
  - udział w gimnastyce korekcyjnej organizowanej w szkole,
  - kieruje do fizjoterapeuty  (interwencja pod kierunkiem fizjoterapeuty),
  - ćwiczenia w domu pod nadzorem rodziców.
  - Klasyfikuje do grup wf.
  - Po badaniu lekarz uzupełnia Kartę, w przypadku potwierdzenie wady postawy ciała uzupełnia Opis zaburzeń w postawie ciała.
  - Kartę z Opisem oddaje rodzicom, formułując zalecenia co do dalszego postępowania.

Krok VII
Zwrot Karty do pielęgniarki szkolnej

 • Rodzic oddaje w pełni wypełnioną Kartę pielęgniarce medycyny szkolnej w możliwie najkrótszym terminie.

Krok VIII
Postępowanie pielęgniarki po zakończonym badaniu profilaktycznym ucznia

 • Pielęgniarka uzupełnia dokumentację medyczną ucznia znajdującą się w szkole.
 • W celu uzupełnienia informacji lub wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości kontaktuje się z lekarzem poz sprawującym opiekę nad danym dzieckiem.
 • Przygotowuje informację o indywidualnych potrzebach uczniów dla dyrekcji szkoły .
 • Przygotowuje niezbędne informacje, w zakresie indywidualnych potrzeb zdrowotnych uczniów dla:
  - wychowawcy klasy,
  - nauczyciela WF,
  - realizatora gimnastyki korekcyjnej,
  - fizjoterapeuty.


Zakres informacji sporządzonych przez pielęgniarkę

 • Dla wychowawcy: lista uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • Dla nauczyciela wf: lista uczniów z określoną grupą na zajęcia wychowania fizycznego i występującymi problemami zdrowotnymi;
 • Dla realizatora gimnastyki korekcyjnej: lista uczniów skierowanych przez lekarza poz;
 • Dla fizjoterapeuty: lista uczniów, którym lekarz poz zalecił ćwiczenia pod kierunkiem fizjoterapeuty.

Krok IX
Opracowanie przez dyrektora szkoły strategii działań na rzecz przeciwdziałania wadom postawy ciała u uczniów, zbudowanie wyznaczonych grup interwencyjnych oraz zajęć wf z uwzględnieniem zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wf.

Dyrekcja szkoły po zapoznaniu się z Raportem o potrzebach zdrowotnych uczniów ocenia skalę problemu i opracowuje plan działań, który staje się częścią realizowanego w szkole rocznego programu profilaktyki i promocji zdrowia.

Plan działań powinien uwzględniać:

 • przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego z indywidualizacją oddziaływań związaną z kwalifikacją ucznia do grupy na zajęcia wf,
 • realizację gimnastyki korekcyjnej, we wszystkich klasach.
 • modelowanie zachowań rodziców i dzieci związane z dbaniem o prawidłową postawę ciała – reedukacja posturalna – przy udziale specjalistów: fizjoterapeuty, lekarza lub pielęgniarki medycyny szkolnej,
 • organizację dodatkowych zajęć ruchowych w formach pozalekcyjnych,
 • organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów, rodziców i środowiska szkolnego,
 • organizację konkursów i akcji związanych tematycznie z promowaniem prawidłowej postawy ciała,
 • organizację pogadanek i zajęć w ramach lekcji wychowawczej i/lub biologii, przyrody dotyczących kształtowania się prawidłowej postawy ciała i najczęstszych zagrożeń w jej rozwoju.
 • organizację ćwiczeń śródlekcyjnych oraz dbanie o prawidłową sylwetkę ucznia na każdej lekcji,
 • udostępnianie infrastruktury sportowej szkoły do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
 • zapobieganie nadwadze i otyłości przez wprowadzenie różnych programów uświadamiających jak prawidłowo się odżywiać oraz organizację zajęć fizycznych przeznaczonych dla dzieci z problemami.
 • działania związane z obniżaniem wagi plecaków szkolnych,
 • aktywne włączenie samorządu rodzicielskiego do działań związanych z realizacją programu na terenie szkoły,
 • w miarę możliwości planować zajęcia z wf tak, by nie blokować ich w cyklach dwugodzinnych. Ważniejsza jest częstotliwość niż intensywność.
 • w miarę możliwość organizować pozalekcyjne zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy ciała i otyłością.

Krok X
Uruchomienie grup interwencyjnych

 • Prowadzący grupy interwencyjne otrzymują od pielęgniarki szkolnej kopie Opisu zaburzenia postawy ciała i listę uczniów z zaburzeniami.
 • Nauczyciel wf, realizator gimnastyki korekcyjnej i fizjoterapeuta organizują i prowadzą zajęcia uwzględniając indywidualne zalecenia lekarza.
 • Fizjoterapeuta opracowuje indywidualny zestaw ćwiczeń dla każdego ucznia zgodnie ze zdiagnozowanym stopniem zaawansowania wady postawy ciała.
 • Realizator gimnastyki korekcyjnej stosuje opracowany zestaw ćwiczeń na zajęciach gimnastyki korekcyjnej
 • Fizjoterapeuta uczy rodziców i dziecko zachowania właściwej postawy ciała przy wykonywaniu różnych zajęć codziennych (reedukacja posturalna) i zaleca kontynuację ćwiczeń w domu.
 • Fizjoterapeuta jest w kontakcie z lekarzem – wymienia uwagi i spostrzeżenia, ewentualnie kieruje dziecko na wizyty kontrolne.

Krok XI
Roczna ewaluacja programu

 • Przekazanie do analizy informacji dotyczących problemów zdrowotnych uczniów (wad postawy uczniów) do Opolskiego Centrum Zdrowia Publicznego.
 • Przekazanie do analizy rocznych sprawozdań z realizacji Programu w szkołach i placówkach do Kuratorium Oświaty w Opolu.

Szkolenia pielęgniarek, lekarzy poz i lekarzy specjalistów

Cykliczne szkolenia połączone z warsztatami w zakresie rozpoznawania i oceny zaawansowania wad postawy ciała.


 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości