Cele Programu


Cele główne:

 1. Zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży z zaburzeniami w postawie ciała.
 2. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które mają wpływ na powstawanie zaburzeń w postawie ciała dzieci i młodzieży.
 3. Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów.


Cele szczegółowe:

 1. Upowszechnienie uczestnictwa wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, u których wykryto zaburzenia w postawie ciała, w ćwiczeniach korekcyjno-kompensacyjnych.
 2. Zwiększenie dostępności do leczenia i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznej opieki medycznej.
 3. Szeroko pojęta edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków właściwego kształtowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała.


ZADANIA OPERACYJNE DO REALIZACJI CELÓW GŁÓWNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH ROGRAMU:

 1. Zbudowanie odpowiednich grup interwencyjnych w szkołach dla uczniów z wykrytymi wadami postawy ciała, prowadzonych pod kierunkiem realizatorów gimnastyki korekcyjnej oraz fizjoterapeutów.
 2. Utworzenie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny międzyszkolnych centrów korekcji wad postawy ciała, gdzie można realizować gimnastykę korekcyjną oraz uzyskać poradę fizjoterapeuty w zakresie:
  • oceny postawy ciała,
  • indywidualnego zestawu ćwiczeń zgodnie ze zdiagnozowanym stopniem zaawansowania wady postawy ciała,
  • informacji dotyczącej zachowania właściwej postawy ciała przy wykonywaniu różnych zajęć codziennych,
  • nauki zaleconych ćwiczeń do kontynuacji w domu.
 3. Prowadzanie zajęć wychowania fizycznego w szkołach z indywidualizacją oddziaływań związaną z kwalifikacją ucznia do grupy na zajęcia wf.
 4. Organizowanie dodatkowych zajęć ruchowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i udostępnianie do tych celów infrastruktury sportowej szkoły.
 5. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla uczniów, rodziców i środowiska szkolnego.
 6. Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych oraz dbanie o prawidłową sylwetkę ucznia na każdej lekcji.
 7. Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych dla uczniów i rodziców dotyczących prawidłowego odżywiania, a także organizowanie zajęć aktywizujących fizycznie dzieci z nadwagą i otyłością.
 8. Podjęcie działań prowadzących do obniżenia wagi plecaków szkolnych.
 9. Aktywizowanie rodziców do działań związanych z realizacją programu na terenie szkoły.


Program Przeciwdziałania wadom Postawy Ciała u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim, ze względu na specyfikę, realizowany jest w cyklu roku szkolnego.

 


Partnerzy


Wojewoda Opolski


Marszałek
Województwa Opolskiego


Opolski Kurator
Oświaty


Politechnika Opolska


Opolski Oddział
Wojewódzki
Narodowego
Funduszu Zdrowia


Wojewódzka Stacja
Sanitarno-
Epidemiologiczna
w Opolu


Państwowa Medyczna
Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu

Statystyka
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości