Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty ogłaszają konkurs na materiał filmowy poświęcony tematyce profilaktyki wad postawy ciała.

Konkurs związany jest z realizowanym w województwie opolskim Programem przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci  i młodzieży, którego opis znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce: Wady Postawy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół wszystkich typów województwa opolskiego.


REGULAMIN

konkursu na materiał filmowy poświęcony tematyce profilaktyki wad postawy ciała 1. Organizatorzy:

Wojewoda Opolski
Opolski Kurator Oświaty

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
 • podkreślenie konieczności prowadzenia działań profilaktycznych jako skutecznej metody minimalizowania skali występowania wad postawy ciała
 • zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie postaw prozdrowotnych
 • aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz eliminowania czynników sprzyjających powstawaniu i pogłębianiu się zaburzeń
  w postawie ciała 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego
 • konkurs organizowany jest – bez podziału na kategorie wiekowe – w trzech kategoriach tematycznych:

­   film promujący zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek, higieniczną organizację czasu

­   film ukazujący dobre praktyki szkolne w dziedzinie przeciwdziałania wadom postawy ciała

­   film ukazujący czynniki i elementy szkolnego życia sprzyjające powstawaniu
i pogłębianiu się zaburzeń w postawie ciała

 • uczniowie biorący udział w konkursie samodzielnie lub pod opieką nauczyciela opracowują materiał filmowy w jednej z trzech powyższych kategorii
 • materiał filmowy może mieć dowolną formę, np. wywiadu, reportażu, reklamy lub inną
 • materiał filmowy zgłoszony do konkursu nie może być dłuższy niż 10 minut
 • uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w grupach bez ograniczeń co do ich liczebności
 • materiał filmowy musi uwzględniać cele i założenia Programu
 • konkurs organizowany jest wyłącznie na etapie wojewódzkim
 • uczeń lub uczniowie przystępujący do konkursu mogą przesłać dowolną ilość prac konkursowych
 • do pracy należy dołączyć oświadczenie, że przedkładany materiał został opracowany samodzielnie i nie był wcześniej nigdzie publikowany podpisane przez autora lub
  w przypadku zgłoszenia grupowego – wszystkich autorów
 • pracę należy opatrzyć informacją:

­   kategoria tematyczna

­   imię i nazwisko autora/autorów

­   wiek / klasa

­   pełna nazwa szkoły wraz z adresem

­   imię i nazwisko opiekuna, jeżeli pracę wykonano pod opieką nauczyciela

 • prace konkursowe z dopiskiem „Program przeciwdziałania wadom postawy ciała” należy przesłać na płycie CD na adres:

Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 • termin nadsyłania prac mija 15 maja 2011r. (liczy się data stempla pocztowego)

 

 1. Ocena prac konkursowych:
 • oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów biorąc pod uwagę wartość merytoryczną, zgodność z celami konkursu, kreatywność
  i oryginalność
 • jury w każdej z trzech kategorii wyłoni najlepsze prace, które zostaną następnie nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej Programu
 • liczba wyłonionych zwycięskich prac uzależniona będzie od ich wartości merytorycznej

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu, jak również jego wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej www.kuratorium.opole.pl w zakładce Wady Postawy
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi
 • nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu
 • autorzy zwycięskich prac udostępniają je do wykorzystania w związku z realizacją Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży
  w województwie opolskim i równocześnie zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów